(Ajourført pr. 22.05.2017)

 

INNLEDNING

1.1  Kunden inngår avtale om oppdrag med blinck AS, org. nr. 917 535 221 (heretter Avtalen og Leverandøren). Disse salgs- og leveringsbetingelsene regulerer avtalen, med mindre annet er avtalt spesifikt.

1.2  Salgs- og leveringsbetingelser regulerer Kundens erverv av Leveransene fra Leverandøren. Leverandøren har rett til å endre salgs- og leveringsbetingelsene ved oversendelse av skriftlig varsel til Kunden. Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder pr. angitt dato.

 

PRISER

2.1 Leverandørens priser er oppgitt i eget tilbudsdokument, evt. i «blinck prisliste, versjon dato». Leverandøren har rett til å endre prislisten ved oversendelse av skriftlig varsel til Kunden.

 

BESTILLING, AVBESTILLING OG DEFINISJONER

3.1  Leverandøren og kunden aksepterer at tilbud kan bekreftes pr. epost, og at dette gjelder som signert avtale.

3.2  Med «Oppdrag» menes ressurs(er) fra Leverandøren som utfører avtalt(e) tjeneste(r).

3.3  Med «Avbestilling samme dag» menes at Kunden avbestiller samme virkedag som Oppdraget skulle vært utført. Avbestilling/endring av avtale må skje senest 17:00 én virkedag før oppdraget skal utføres. Ved avbestilling etter denne fristen, tilkommer et avbestillingsgebyr på kr. 600,– + mva. for enkle oppdrag, pluss påløpte kostnader.

3.4  Med «Bomtur» menes at Leverandøren som avtalt møter til Oppdraget, og at Oppdraget ikke kan gjennomføres, som følge av forhold som ikke skyldes Leverandørens mislighold), herunder forhold som beskrevet i punkt 10.1. Dersom oppdrag ikke kan utføres som følge av ovennevnte forhold, vil Kunden bli fakturert bomturgebyr på kr 800,– + mva. Ved spesialprodukter (drone og film), er dette gebyret på kr. 1.470y,– + mva. Leverandøren har ingen form for værgaranti.

3.5  Leverandøren er berettiget «Kjøregodtgjørelse» ved kjøring utover 10 km tur retur (20 km totalt) fra Leverandørens startpunkt.

LEVERANSENE

4.1 Leveransene som til enhver tid er tilgjengelig hos Leverandøren kommuniseres på Leverandørens nettside www.blinck.no, spesifiseres i tilbud til Kunden, og/eller i Prislisten.

4.2 (Foto): Ferdig redigerte bilder blir tilgjengelige for kunde ihht avtalt fremdriftsplan. Normalt leveres utvalg av råbilder i løpet av 1-2 virkedager etter utført oppdrag, hvis ikke annet er avtalt.

4.3 (Film) Redigert film blir tilgjengelig for kunde i henhold til avtalt fremdriftsplan.

 

LEVERANDØRENS PLIKTER VED OPPDRAGENE

5.1 At ytelsene og tjeneste under Leveransene er i samsvar med Avtalen, og utføres profesjonelt, effektivt og med en høy faglig standard.

5.2 At det stilles personell til rådighet som sikrer at Leveransen utføres på en mest mulig effektiv måte og med den forventede kvalitet. Leverandøren har ansvar for at tilbudt personell har relevant kompetanse i forhold til de varer og tjenester som inngår i Leveransene.

5.3 At det samarbeides lojalt med Kunden, og at Kundens interesser ivaretas.

5.4 At henvendelser fra Kunden skal besvares uten ugrunnet opphold.

5.5 At det uten ugrunnet opphold varsles om forhold Leverandøren forstår eller bør forstå kan få betydning for leveransens gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser.

5.6  At Leveransene gjennomføres innenfor de avtalte tids- og ressursrammer. Leverandøren er imidlertid kun ansvarlig for overskridelser av tids- og ressursrammen som følge av forhold på Leverandørens side.

5.7  At Kundens immaterielle rettigheter (varemerker eller andre immaterielle rettigheter) ikke benyttes utover det som aksepteres av Kunden.

5.8  At det sørges for forsvarlig kommunikasjon, oppbevaring og sikkerhetskopiering av dokumenter og annet materiale av betydning for ytelsene under Avtalen uansett form, herunder e-post og annet elektronisk lagret materiale.

 

KUNDENS PLIKTER VED OPPDRAGENE

6.1  At det lojalt medvirkes til gjennomføringen av Leveransen fra Leverandøren.

6.2  At det til enhver tid sørges for å tilføre Leverandøren de opplysninger og personressurser som er nødvendig for å forestå Leveransene.

6.3  At alle henvendelser fra Leverandøren besvares uten ugrunnet opphold.

6.4  At det uten ugrunnet opphold varsles om forhold Kunden forstår eller bør forstå kan få betydning for Leveransens gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser.

6.5  At Leverandørens Immaterielle Rettigheter ikke benyttes utover det som aksepteres av Leverandøren.

6.6  At det sørges for forsvarlig kommunikasjon, oppbevaring og sikkerhetskopiering av dokumenter og annet materiale av betydning for ytelsene under Avtalen uansett form, herunder e-post og annet elektronisk lagret materiale.

 

LEVERING, BETALING OG FAKTURERING

7.1  Med mindre annet er avtalt anses levering (heretter «Levering») som foretatt når: (I) Leveransen er ferdig behandlet; (II) Leveransen er gjort tilgjengelig for Kunden i henhold til oppdraget; og (III) Kunden har blitt varslet om levert Leveranse pr. e-post.

7.2 Leverandørens ordinære betalingsbetingelser er 14 dager fra fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt med Kunden. Ved for sen betaling beregnes de til enhver tid høyeste tillatte forsinkelsesrenter.

7.3 Ved større oppdrag forfaller 35% av avtalt pris ved oppstart av oppdrag, 35% ved avtalt milepæl og 30% ved Leveranse, dersom annet ikke er avtalt.

7.4  Overtakelse anses ikke som endelig gjennomført før Kunden har betalt for Leveransene. Selv om levering har funnet sted, tar Leverandøren forbehold om å heve kjøpet dersom oppgjør ikke finner sted, jf. kjøpsloven § 54 (4). Dersom det foreligger betalingsmislighold har Leverandøren rett til å kreve at Kunden ikke nyttiggjør seg av Leveransene.

7.5  Fakturamottaker må ha fast adresse i Norge og skal alltid være kjent for Leverandøren ved Kundens bestilling.

7.6  For produkter med «Timepris» fakturerer Leverandøren pr. påbegynte time. For produkter med «Fotograf halv og hel dag» fakturerer Leverandøren pr. påbegynte halve dag.

7.7  Reiseutgifter i forbindelse med oppdrag i inn- og utland viderefaktureres i henhold til dokumentasjon/kvittering

KUNDESERVICE

8.1 Leverandørens kundeservice har det overordnede ansvaret for å sikre at Kunden opplever at Leveransene kan bestilles og bli levert på en enkel og kundeorientert måte, blant annet ved at: (I) Oppdrag skal kunne bestilles enkelt og effektivt; (II) Oppdragene skal koordineres og gjennomføres effektivt; og (III) Reklamasjoner og feil skal rettes opp effektivt og løsningsorientert.

 

REKLAMASJONER OG KVALITETSGARANTI

9.1 Det foreligger en mangel med Leveransene dersom de ikke dekker de avtalte formål, krav og spesifikasjoner.

9.2 Leverandøren gir kunden garanti på at alle leveranser blir levert med 100% kvalitet. Dette gjennomfører Leverandøren ved å tilby kunden rett til å kunne forlange ny/utbedret leveranse, dersom kunden mot formodning ikke skulle være fornøyd med leveransen. Klagefrist for reklamasjoner er innen to virkedager etter levering. Reklamasjon må sendes skriftlig til kundeservice@blinck.no

9.3 Dersom erstatning gjøres gjeldende, skal erstatningssummen være oppad begrenset til 50% av avtalt beløp for den aktuelle tjenesten. Leverandøren er under ingen omstendighet ansvarlig for indirekte tap, konsekvenstap eller lignende.

SPESIALPRODUKTER, SPESIELLE FORHOLD

10.1 Leverandøren tilbyr flere spesialprodukter (blant annet fotografering med drone mv.). Leverandøren gjør spesielt oppmerksom på at Oppdrag på enkelte slike spesialprodukter ikke kan gjennomføres: (I) ved ustabilt vær (regn, vind og tåke); (II) i nærheten av barnehager og skoler; (III) i nærheten av store folkemengder; (IV) i områder med restriksjoner; og (V) i områder med nærhet til privat eller offentlig lufttransport mv.

 

BRUKSRETT

11.1 Leverandøren har full eiendoms- og bruksrett til produkter som blir levert, dersom annet ikke er avtalt. Kunden har full bruksrett til produktene i forbindelse med bruk i egen virksomhet. Bruksrett utover dette avtales spesielt. Åndsverksloven beskytter oversendt materiale mot 3.parts utnyttelse.

TVISTELØSNING

12.1 Tvister skal søkes løst ved forhandlinger, og Oslo tingrett vedtas som verneting dersom Partene ikke kommer til enghet.